pierogi making - 2017 November 24 - schultzcomm photos
Alex, Bryce, and Andrew

Alex, Bryce, and Andrew

Deciding what to do next . . .